Jaarverslag 2015 en 2016

Jaarverslag 2016 Dorpsraad Smakt-Holthees

De Dorpsraad: hoe zij nog steeds ploetert en zoekt

Het besluit tot sloop van de peuterette en uitvoering van de sloop van dit besluit heeft er toe geleid dat de Dorpsraad het vertrouwen in het College van B&W van Boxmeer heeft opgezegd. Een sluimerend conflict kwam tot uitbarsting.

De peuterette is in goed overleg met de Dorpsraad ondergebracht bij de basisschool. Vervolgens heeft het College van Boxmeer zonder overleg met de Dorpsraad besloten tot sloop van dit gebouw. Medio 2016is dit gebeurd. De Dorpsraad voelde zich al vaker niet serieus genomen en werd nu bij een zeer belangrijke kwestie voor de leefbaarheid buiten spel gezet.

Onduidelijk was waarom er zoveel vaart gezet werd achter het sloop. Dit was te prematuur. Samen met Sociom liep er nog een onderzoek naar de behoeften in de veranderde maatschappelijke situatie.

In het belang van de gemeenschap horen College en Dorpsraad goed samen te werken Daarom zijn er bemiddelingspogingen om tot normalisatie van de verhoudingen te komen.

Bij het opstellen van dit jaarverslag zijn de gesprekken nog niet afgerond.

In 2015 hebben wij ons samen met Overloon en Maashees met succes verzet tegen de afsluiting van de Holthesedijk. Dit werd nodig geacht voor de ontwikkeling van het Schaartven en het gebied eromheen. Het heeft tot een aanvaring geleid met het College van B&W.

In de nieuwjaarstoespraak van 2016 heeft de burgemeester de actie “Holthesedijk” positief gelabeld .

Bij de ontwikkeling van de nieuwe contouren van het Schaartven zijn wij en de dorpsraden van Overloon en Maashees, alsmede een aantal natuurorganisaties betrokken.

De Dorpsraad vindt dat zij zich niet moet mengen in de discussie rondom uitbreidingsplannen van ondernemers. Waar zij wel voor wil staan is de zorg voor de gezondheid en de (verkeers)veiligheid.

De website is sedert 25 december 2015 in de lucht. Technisch is hij klaar. De inhoudelijke ontwikkeling is een voortdurend lopend proces. Intussen bevat hij goede aantrekkelijke informatie.

Leefbaarheid: extra voorzieningen nodig?

In de loop van 2014 -2015 heeft een werkgroep uit onze gemeenschap een onderzoek gedaan naar voorzieningen in Holthees-Smakt.
Het was een prima onderzoek. Het kende twee beperkingen. Het biedt een overzicht van hetgeen de meeste voorzieningen als aanbod hebben. Enkele voorzieningen hebben - om voor hen goede redenen – niet meegedaan aan het onderzoek.

De tweede beperking is dat het onderzoek niet gericht was op de vraag wat we nodig hebben, dus of het aanbod aansluit op de vraag vanuit de gemeenschap.

Intussen vindt er een zeer belangrijke ontwikkeling plaats in de samenleving: de ontwikkeling van een zorgzame naar een participatie samenleving. Kern hiervan is dat de overheid zich op veel terreinen terugtrekt en dat de samenleving zelf – de burger, het dorp, de wijk – verantwoordelijk wordt. De rol van de overheid hierbij is faciliteren en ondersteunen.

Voor degenen die zorg en / of ondersteuning nodig hebben, houdt een participatiesamenleving principieel in dat zij zelf aangeven waar behoefte aan is, wat nodig is. De Dorpsraad is - ondersteund door Sociom - met de doelgroep in gesprek gegaan om deze behoeften in kaart te brengen.

Bij dit onderzoek is het volgende naar voren gekomen:

Wonen: In beginsel wil men hier wil blijven wonen. Ingebed in de gemeenschap voelt men zich hier thuis. Een eventueel vertrek naar elders heeft van doen met de vrees hier niet meer te kunnen blijven wonen vanwege de beperkte voorzieningen.

Voorzieningen: Met name kwetsbare mensen hebben behoefte aan een ontmoetingspunt. Het begrip "punt" dient heel ruim te worden gezien. Kwalificaties die genoemd worden zijn: inloop-, eet-, zorg-, servicepunt. Ook wordt bedoeld een plek waar sommigen – om mantelzorgers te ontlasten en om er "uit" te kunnen zijn - wekelijks op enkele momenten voor activiteiten naar toe kunnen. Aan een plek waar primaire, laagdrempelige zorg gevonden kan worden, is ook behoefte.

Dit punt, deze plek dient centraal gelegen en toegankelijk te zijn. De zelfstandigheid om er te komen wordt dan bevorderd, spontane inloop en integratie gestimuleerd. Levendigheid die gezien wordt trekt nieuwsgierigen aan en vergroot de mogelijkheid van wederzijds hulp en ondersteuning.

Inzet eigen kracht: Ieder vindt dat dat zij / hij moet doen wat mogelijk is, ook bij onderlinge hulp. Al kun je niet veel, dan kan b.v. koffiezetten vaak nog wel. Sommigen kunnen anderen ophalen.

Vervoer: Zij die niet over een auto beschikken, hebben behoefte aan meer vervoersmogelijkheden.

Wederkerigheid: Hulp hoeft niet altijd van buiten te komen. Juist onderlinge hulp kan zeer waardevol zijn, vooral als deze wederzijds is.

Voor wat hoort wat: Niemand houdt graag zijn hand op. Hetgeen je voor elkaar doet hoeft niet precies in evenwicht te zijn. Zolang je iets voor elkaar kunt doen - dus ook iets terug doet - zal dit de eigenwaarde en onderlinge band versterken.

Het wederzijdse geldt in relatie tot de gehele gemeenschap. Ook kwetsbaren willen en kunnen wat doen voor anderen. Dit maakt een ontmoetingspunt nog belangrijker. Onderlinge hulp kan via die weg op een natuurlijke wijze worden georganiseerd.

Uiteraard is het goed om bepaalde vormen van hulp gestructureerd te organiseren. Waar dat mogelijk is, dient dit echter op een natuurlijke wijze tot stand te komen.

De vraag naar een ontmoetingspunt roept ook de vraag op in of er meer gemeenschapsvoorzieningen nodig zijn. Met die vraag zal de DR. aan de slag gaan.

Woningbouw

Smakt

De gemeente Venray heeft, zoals bekend, grond aangekocht voor woningbouw in Smakt. Het plan is nog in ontwikkeling. Een plan hoort goed aan te sluiten op de behoeften die binnen onze gemeenschap leven. Met diverse partijen vindt er daarom overleg plaats om ook tot huurwoningen te komen. Wij hebben goede hoop dat het ons lukt deze te realiseren.

Holthees

De stichting BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) heeft in overleg met Wonen Vierlingsbeek een plan voor een vijfkapper ontwikkeld. Dit kunnen senioren- en eengezinswoningen zijn in de huursector. Er zijn ruim voldoende kandidaten voor deze woningen. De bouw start medio 2017.

De BIEB gaat door met het ontwikkelen en stimuleren van de bouw van starters- en vrije sector woningenregeling.

De kortingsregeling van10% op de grondprijs voor de vrije sector in Holthees is verlengd tot eind 2016. Na evaluatie wordt hij mogelijk weer verlengd.

Die van 25% voor starterswoningen is verlengd tot eind 2017. Deze wordt eind 2017 geëvalueerd.

Waar er gebouwd gaat worden in het kader van CPO hebben we enige ruimte om dit jaar voor zowel vrije sector-, als ook starterwoningen een financiële bijdrage te leveren.

Bouwen van huurwoningen in kleine kernen

Voor bouwen is de basis de woningbehoefte van de gemeenschap. Van belang voor de leefbaarheid is dat die ook gerealiseerd kan worden.

De DR spreekt haar zorgen uit over de ontwikkeling waarbij woningbouwverenigingen niet meer in kleine dorpen willen bouwen. Op termijn kan dit ernstige consequenties hebben voor de leefbaarheid in dorpen.

De DR zal daarom alles op alles zetten dat bij ons ook in de huursector gebouwd blijft worden.

Goaltjes bij het Ommetje

Samen met de Voetbalvereniging zijn er twee goaltjes gerealiseerd op het speelveld bij het Ommetje.

Een inwoner heeft ons er terecht op geattendeerd dat zij niet stevig verankerd waren en dat dit gevaarlijk kan zijn. Intussen is de verankering “in beton gegoten”.

Cursus voor niet-zindelijke honden en paarden

Er is één nog steeds probleem: Het Ommetje heeft een mooi speelveld. Zowel op het veld als in de bermen van het pad (en ook elders langs de straten) zijn echter zeer veel hondendrollen te vinden.

Oproepen aan honden- en paarden bezitters om daar en in de bermen van onze dorpen de honden (en paarden)drollen op te ruimen, hebben nog onvoldoende resultaat gehad. Daarom heeft de Dorpsraad geld beschikbaar gesteld voor een cursus voor niet – zindelijke honden en paarden.

Deze heeft effect. Zie hieronder een bijzonder mooi resultaat: (Zie plaatje op pdf bijlage)

AED

Zowel in Smakt als in Holthees is er een AED. Bij een plotselinge hartstilstand kan deze, in afwachting van hulp door ambulancepersoneel, levensreddend zijn.

De kosten voor de AED te Smakt worden gedragen door stichting “Hard voor Hart” met een subsidie van de gemeente Venray. De gemeente Boxmeer draagt niet bij aan de kosten van die in HoltheesoltheesH.

Wij hebben de zaak neergelegd bij de Gemeente en Gemeenteraad van Boxmeer. Intussen wordt bezien hoe ook voor geheel Boxmeer er een beleid voor AED’s kan worden gerealiseerd.

Parkeerfaciliteiten en bestemmingsmogelijkheid BGA-gebouw

De BGA heeft samen met andere belanghebbenden overleg met de gemeente Boxmeer over parkeerfaciliteiten bij en de bestemmingsmogelijkheid van het BGA-gebouw. Dit overleg is nog niet afgerond.

Inbraakpreventieapp

Vanuit de gemeenschap is er een inbraakpreventieapp ontwikkeld. Deze heeft een bredere functie: over allerlei kwesties die vooral met veiligheid van doen hebben. Elders is ervaren dat deze de veiligheid in een dorp of wijk kan bevorderen.

Potentiële inbrekers worden via stickers of borden gewaarschuwd voor de app. Van de gemeente Boxmeer hebben we hiervoor borden gekregen. Van de gemeente Venray stickers die ieder zelf ergens op een raam of deur kan bevestigen.

Mobiel podium

Er is een podium van ongeveer 10x7 meter is besteld. Het kan in een flexibele grootte worden opgesteld op basis van de elementen van 2x1 meter. De hoogte is 40 tot 60 cm. Er is een reling en een rok voor het onderstel en twee trappen. Het mobiele podium voldoet bij oplevering aan de nieuwe eisen van 2017.

Door Wonen Vierlingsbeek, de provincie Limburg en de Rabobank Venray/Horst en die van het Land van Cuijk is subsidie verleend.

De werkgroep beziet nog wat de huurprijs wordt. De opzet is hiermee het onderhoud te financieren.

Wie verantwoordelijk wordt voor het beheer wordt nog besproken. De verzekering gaat lopen via de CV.

Voor de opslag en het vervoer zijn twee aanhangers besteld. Een aanhanger bevat een klein, de twee aanhangers samen bevatten een groot podium.

Meanderen Loobeek / het Afleidingskanaal en schaatsbaan

De Loobeek / het Afleidingskanaal is een mooie beek geworden. Intussen zijn er (bij de monding in de Maas) 19 soorten vissen geteld. Stroomopwaarts zijn er reeds grote vissen.

De vraag is of mensen door de veranderingen water in de kelder krijgen. Klachten horen te worden gemeld bij Waterschap Aa en Maas.

Een initiatief groep heeft samen met het Waterschap op het terrein tussen de school en het Broek een potentiële schaatsbaan gerealiseerd. Hiervoor willen we bij de school nog een bruggetje realiseren. De Dorpsraad gaat dit samen met de gemeente Boxmeer en de het Waterschap doen.

Veiligheid voor voetgangers en fietsers op smalle wegen

Een ingezonden brief met een klacht heeft geleid tot een oproep in ’t Krentje om attent te zijn op de veiligheid van fietsers en voetgangers op smalle wegen zoals het Broek en de Spurkt. Houdt s.v.p. ruim voldoende afstand.

De ontwikkeling van de wandel- en fietsroutes Venray

De ontwikkeling van de wandel- en fietsroutes Venray is afgerond. Leden van de DR. en andere vrijwilligers uit onze gemeenschap hebben hieraan bijgedragen. Dit zullen ze blijven doen bij het onderhoud van de routes.

Voor het realiseren van een fietswandelbrug over de A73 krijgen we momenteel geen medewerking van de provincies en beide gemeenten: er is geen geld voor.

Elektrificatie en verdubbeling van de spoorlijn

Over de informatie bijeenkomst in december van het vorige jaar zijn we niet tevreden. Er was niemand die in staat was inhoudelijke vragen goed te behandelen. Er komt daarom in februari een nieuwe bijeenkomst.

Intussen heeft de DR. vragen en klachten gekregen over de gevolgen van de veranderingen. Deze zijn gemeld bij de provincie Limburg. De DR zal hierin de vinger aan de pols houden.

Kermis

Ook van de gemeente Venray ontvangen we een bijdrage voor ‘kermisactiviteiten”. Dit heeft de financiële ruimte om tijdens de kermis extra dingen voor onze jeugd te organiseren vergroot.

Glasvezel

Leden van de DR en andere vrijwilligers hebben zich ingezet voor realisatie van een glasvezelnet in Smakt en Holthees. Er wordt aangesloten op het initiatief in Venray.

Er is ruim voldoende interesse binnen onze gemeenschap. Als het Venrayse project van start gaat, gaat het ook hier lukken.

Kerstversiering en banners

De kerstversiering en banners bij de ingangen van onze dorpen zijn vernieuwd.

De banners bieden nu de mogelijkheid aan verenigingen om hun activiteiten aan te kondigen. De kunstroute en de muziekvereniging gaan ze gebruiken voor hun activiteiten.

Smakt/Holthees 13 maart 2017

______________________________________________

De Dorpsraad: hoe zij ploetert en zoekt
Smakt - Holthees, 29 februari 2016

Jaarverslag 2015 Dorpsraad Smakt-Holthees

Download het verslag (PDF)

Als dorpsraad willen we stevig aan de weg timmeren om van Holthees – Smakt een leefbare samenleving te maken, twee dorpen waar het goed toeven is. Twee dorpen, één gemeenschap, die de toekomst aankunnen, die bloeien en – voor zover mogelijk in een krimpende samenleving – groeien.

Onze gemeenschap is klein. Als je soms anderen hoort praten over “een klein dorp”, dat over duizenden inwoners blijkt te beschikken, kun je je heel klein voelen. Zou het wel kunnen betekenen dat heel klein “ klein maar fijn” is? De kwalificaties klein en fijn zijn helaas niet zonder meer met elkaar te verbinden.

Bij “zij zijn groot en ik is klein” plaatst Calimero zich in een underdog positie. Dit is een afhankelijkheidspositie, waarin je je geluk en welbevinden laat afhangen van anderen.
Dit is het laatste wat we willen. We willen juist zelf vorm geven aan een leefbare dorpsgemeenschap, zelf sturing geven aan het in stand houden van onze leefbaarheid.

Daarvoor bevinden we ons onder een goed gesternte. Immers de participatiesamenleving betekent dat je zelf – ondersteund waar nodig en binnen vooraf vastgestelde grenzen – van onderaf aangeeft en vormgeeft hoe je gemeenschap er uit gaat zien.
Principieel betekent dit dat dit proces alleen kan in hele sterke verbinding met die gemeenschap gerealiseerd kan worden. Principieel, want de contouren van deze gemeenschap horen te worden geschetst met de poten in de modder. “Poten in de modder” betekent met beide benen stevig op de grond, verbinding en overleg met de omgeving, ploegen, ploeteren, hard werken.

Aan een kleine gemeenschap zijn sterke en zwakke kanten verbonden.
Sterk: De verbinding, de communicatie met de eigen gemeenschap is gemakkelijker te realiseren dan met een grote gemeenschap. Vaak is er een breed gedragen, grote betrokkenheid.
Zwak: Al heb je een groot arsenaal aan kwaliteit binnen je gemeenschap (wat wij hebben) en een grote betrokkenheid, toch moet je telkens in een kleine vijver vissen. Voor incidentele zaken lukt dit wel. Voor structurele wordt dat moeilijker. Mensen hebben hun baan en gezin, veelal werken beide partners. We leven in een tijd waar ieder op zijn eigen wijze zijn leven wil inrichten. Daarin past niet altijd een structurele extra belasting buiten de eigen leefsituatie.

Voor de dorpsraad leidt dit tot een spanningsveld tussen het formuleren en realiseren van de doelen en de noodzakelijke menskracht hiervoor. Voor beide aspecten –formuleren en realiseren - is nodig dat dit gebeurt in verbinding met de dorpsgemeenschap.
Vragen zijn wat de eigen rol en verantwoordelijkheid van de Dorpsraad is en wat die van onze gemeenschap en haar organisaties zoals verenigingen en van haar leden zijn.

De vraag over eigen rol en verantwoordelijkheid van de dorpsraad doet zich ook voor in relatie tot de (gemeentelijke) overheid. Hier komt nog een ander aspect aan de orde: de vraag over de
zelfstandigheid en de eigen bevoegdheden van de dorpsraad.

Bovenstaande kwesties vertalen zich ook intern: hoe proberen we onze taak vorm te geven, hoe verdelen we taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Wat vindt ieder voor zich de uitdagende taak, waar zij of hij zich voor wil inzetten. Welke belasting vindt ieder voor zich aanvaardbaar.

We hollen door, hebben soms het gevoel niet alles te doen zoals het hoort, terwijl we overbelast zijn. Daarom hebben we als Dorpsraad in een speciale bijeenkomst stil gestaan bij ons functioneren. We hebben nieuwe afspraken gemaakt over onze rol. Een belangrijke kern hiervan is dat we nog meer dan we gewend waren dingen samen met alle inwoners van onze gemeenschap moeten doen. Iedere inwoner hoort binnen zijn eigen mogelijkheden bij te dragen aan de leefbaarheid van onze dorpen.
Onze rol is te verbinden, te ondersteunen, te coördineren en waar nodig de hulp in te roepen van buitenstaanders. Ook is onze rol om de verbinding te zoeken met de dorpen om ons heen: alleen samen kunnen we de toekomst aan.


2015: Een bijzonder jaar van een sterke en vitale gemeenschap

2015 zullen we kunnen heinneren als een bijzonder jaar. Een greep uit het bijzondere van dit jaar:

De Holthesedijk: We zijn er in geslaagd de dreigende sluiting van de Holthesedijk af te wenden. Onze acties hebben samen met Maashees en Overloon en met goede en professionele ondersteuning van dorpsgenoten en een aantal politieke partijen plaatsgevonden. We hebben laten zien dat we een vitale en sterke gemeenschap zijn.

De 500e inwoner van Holthees: In 2014 is de 500e inwoner van Holthees geboren, Lisa van Rens van de Sleijbergweg. 28 Februari 2015 is ter ere hiervan een boom geplant bij het “Ommetje “. Het is een (inlandse) moeras eik. De ceremonie was druk bezocht.

De Gouden Kever: Op initiatief van onder meer de Dorpsraad en Carnavalsvereniging en breed gedragen door de verenigingen hebben we een “gouden kaever” in het leven geroepen voor iemand die bijzondere verdiensten heeft voor de gemeenschap. Uitgangspunt is dat de DR. op voorstel van de gemeenschap / de verenigingen iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd, kiest. Hij kan, maar hoeft niet jaarlijks te worden uitgereikt. Er zal wel een vast moment voor de uitreiking zijn. Dit is met Carnaval. De eerste Kaever is uitgereikt aan Pius van Loon. Wij feliciteren hem en Addy met deze
onderscheiding. We bedanken hun voor de inzet voor onze gemeenschap.

70 jaar bevrijding: Deze mijlpaal is op 12 april binnen onze gemeenschap gevierd tijdens een bijzondere bijeenkomst in de kerk in Smakt. Op Bevrijdingsdag hebben we ons aangesloten bij de formele viering binnen de gemeente.

Wij feliciteren de Gilde: Ter gelegenheid van haar 675-jarig bestaan heeft de Gilde een Koninklijke Eremedaille ontvangen. Wij feliciteren hun hiermee. We wensen hun toe dat ze in de veranderende samenleving een eigen, zinvolle plaats blijven behouden in onze gemeenschap.

Officiële opening pelgrimsroute St Jozef (Smakt) naar Maria (Kevelaer) via het voetveerpond in Blitterswijck: Deze is 12 maart in Smakt en 19 maart bij Tante Jet in Blitterswijck geopend.

Realisatie verenigingsplein: Over het gebruik is er een evaluatie geweest. De volgende is over drie jaar. Over het gebruik hiervan worden de verenigingen nader geïnformeerd.

Oude glas in lood raam terug: Een glas in lood raam van onze oude kerk is teruggekomen en heeft weer een plek in onze kerk. Het is na restauratie in goede staat.

Peuterette: De Peuterette heeft een doorstart gemaakt met de organisatie Spring. Vanaf het begin van dit jaar is de peuterette geïntegreerd in de basisschool. Samen bezien ze wat ze voor elkaar
kunnen betekenen.

Glasvezelnet: In Smakt en Holthees zijn er intussen voldoende aanmeldingen voor het glasvezelnet. Enkele leden van de Dorpsraad en anderen hebben in de werving veel tijd en energie gestoken. We hopen dat de aanleg in 2016 van start zal gaan.

Kermis: De gemeente heeft met de kermisexploitanten een contract voor 2015, 2016 en 2017 getekend. Uitgezonderd het ontbreken van botsauto’s en het toevoegen van de snoepkraam is
deze het zelfde als voorheen.


Een aantal aspecten nader toegelicht

Communicatie met en ondersteuning door de gemeente Boxmeer
Eerder hebben we gemeld dat de participatiemaatschappij vraagt dat wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit wil niet zeggen dat we alles zelf moeten doen. Immers overheden, de gemeente b.v., hebben veel eigen deskundigheid die ons kan ondersteunen. Met die ondersteuning kunnen wij onze eigen rol – de zorg voor de leefbaarheid van onze gemeenschap – waarmaken.
Al langer ervaren we dat de communicatie met de gemeente Boxmeer moeizaam is.
In juni is er tijdens ons jaarlijkse overleg met het college hierover gesproken. Dit heeft niet tot de verbetering geleid die we gehoopt hebben. We lopen niet bepaald over van enthousiasme over de wijze en het moment waarop wij door de gemeente/het college betrokken worden bij plannen die ons ook aangaan. Ook gebeurt er vaak te weinig met problemen die we melden.
Toch zijn er intussen wat voorzichtige stappen gezet. We hopen in ons volgend jaarverslag met betere berichten te kunnen komen.

Communicatie met en ondersteuning door de gemeente Venray
Als regel verloopt de communicatie met en ondersteuning door de gemeente Venray goed. Ook het jaarlijkse overleg met het College verliep goed.

Holthesedijk en Schaartven
Samen hebben we ons te weer gesteld tegen de snode plannen tot afsluiting van de Holthesedijk. Met samen bedoelen we onze gehele dorpsgemeenschap Smakt – Holthees en met Maashees en Overloon en enkele politieke partijen.
We zijn er in geslaagd deze plannen van tafel te krijgen. We hebben ook bereikt dat de gemeenteraad onze ideeën over het beheer en de inrichting van het Schaartven en de omringende bossen meeneemt in de verdere ontwikkeling van de plannen.
Het is een geweldig resultaat. We hebben laten zien dat we als we ergens voor staan, we sterk zijn.
Opvallend was de brede inzet vanuit onze dorpen en de geweldige creativiteit. We hebben op een positieve en speelse wijze kunnen voorkomen dat onze leefbaarheid is aangetast en bereikt dat onze opvattingen over de toekomst van het hele gebied serieus worden genomen. Gebleken is dat wij vitaal en sterk zijn en de participatiemaatschappij vorm kunnen geven.

Aanvankelijk heeft het College van Boxmeer ons verzet en onze acties niet bepaald positief beoordeeld. Men vond zelfs dat de dorpsraad haar boekje te buiten ging. In de nieuwjaarstoespraak is de actie “Holthesedijk” door de burgemeester wel positief gelabeld.

Accommodatieonderzoek
De werkgroep accommodatieonderzoek heeft haar rapport uitgebracht. Zij heeft zeer belangrijk werk verricht.
Het geeft een goed inzicht in de kansen en bedreigingen en hoe hiermee kan worden omgegaan. Het geeft ook aan hoe we Holthees – Smakt op de kaart kunnen zetten.
We weten nu beter wat we in huis hebben en wat deze voorzieningen te bieden hebben. We hebben een mooi startpunt, waarop we op kunnen voortbouwen. Bij veranderingen die op ons afkomen, kunnen we beter reageren.
Het rapport is in de jaarlijkse vergadering met verenigingen en accommodaties uitgereikt en besproken.

Een vraag die nog niet is beantwoord is wat we nodig hebben om als gemeenschap te blijven voortbestaan. Deze vraag is vanwege de veranderingen waar we sinds vorig jaar mee van doen hebben van extra belang. We onderzoeken nu samen met Sociom (voorheen Radius geheten) wat de voorwaarden zijn om bij ouderdom en/of handicap in Holthees – Smakt te kunnen blijven wonen.

De veranderingen die het vorig jaar in gang zijn gezet vallen onder wat we noemen:
“Participatiemaatschappij”. Het centrale element is de zelfvoorzienende kracht van een gemeenschap, van mensen. Het is niet zonder meer zo dat de gemeenschap altijd voor jou zorgt. Uitgangspunt is wat je zelf als persoon, als gezin, als gemeenschap kunt doen, beter zelf kunt doen, hoort te doen. We kunnen niet alles meer over de schutting van samenleving gooien.
Het initiatief om de vraag te beantwoorden wat we nodig hebben om als gemeenschap te blijven voortbestaan, om ook bij ouderdom of handicap hier te blijven wonen past hierin.
We hebben intussen ontdekt dat dit een moeilijke kwestie is, waar we onze tanden nog wel een aantal jaren in moeten zetten. Daarom oriënteren we ons voortdurend ook op initiatieven elders. We kunnen
van elkaar leren.
Er komen voortdurend signalen bij de Dorpsraad binnen dat er behoefte is aan een ontmoetingspunt waar men elkaar gemakkelijk tegen lage kosten kan ontmoeten.
Buitenboel heeft hiervoor gedurende de wintermaanden een dinsdagmiddaginloop bedacht.

Woningbouw
Smakt: Na veel overleg met de gemeente Venray heeft deze intussen grond aangekocht om ook in Smakt de mogelijkheid te bieden voor woningbouw.
Samen met de Dorpsraad worden de kaders van het bestemmingsplan ontwikkeld. We willen grote flexibiliteit creëren. Naar verwachting zal er tot 2020 ruimte zijn voor niet meer dan 6 woningen.
Holthees: Hier zijn ruim voldoende mogelijkheden voor starters- en voor vrije sectorwoningen. Voor 8 starterwoningen is vergunning aangevraagd. Deze mogen nog gebouwd worden onder de regels van 2014. Zij zijn daardoor tussen de €6000,- en € 8000,- goedkoper dan bouwen volgens het nieuwe bouwbesluit. Van deze woningen zijn er nog een aantal beschikbaar.

Wonen Vierlingsbeek heeft intussen plannen voor de bouw van een vijfkapper in de huursector.

Voor jongeren uit Smakt, die in Holthees willen bouwen, zaten er nog wat haken en ogen aan het verkrijgen van de starterslening. We zijn één gemeenschap en worden door de gemeenten ook als zodanig beschouwd. Daarom is dit probleem op een creatieve wijze door de gemeenten opgelost.
Op ons verzoek gaan Wonen Venray en Wonen Vierlingsbeek met de overheid regelen dat zij zich ieder voor beide dorpen kunnen inzetten.

Website
Het vorig jaar hebben we een nieuwe website ontwikkeld. Sinds 24 december is deze “in de lucht”.
Hij is nog niet compleet. De ontwikkeling gaat met volle kracht door. Het wordt een “levendige” en informatieve site, die goed onderhouden zal worden.

Tweede jeu de boules baan
Aan de oostzijde van het Meester Theo plein hebben we op eigen kracht een tweede jeu de boules baan aangelegd.
De kosten voor de baan zijn niet gering. De gemeente Boxmeer wilde hieraan niet bijdragen. “Wonen Vierlingsbeek” wil naast het bouwen van betaalbare huurwoningen ook bijdragen aan de leefbaarheid van gemeenschappen en heeft daarom besloten 50% van de kosten te betalen.

Samen met de firma Philipsen hebben we in eigen regie en zoveel mogelijk met eigen mankracht de baan gerealiseerd. Het duurde even voor hij aan alle eisen voldeed. In de loop van de herfst hebben we hem echt kunnen inwijden.

Deze voorziening heeft een eigen plek gevonden binnen Smakt – Holthees. Ze brengt mensen bij elkaar en in beweging. Zonder de hulp van “Wonen Vierlingsbeek” zou de aanleg nog niet zo eenvoudig zijn geweest. We zijn de woningbouwvereniging hiervoor dan ook zeer erkentelijk.

Leefbaarheidssubsidie
De leefbaarheidssubsidie is o.m. besteed voor de volgende projecten: de aanschaf van het podium, het aanleggen van het verenigingsplein en de aanleg van de tweede jeu de boules baan.
Verder hebben we aantal projecten en activiteiten ondersteund zoals een bijdrage van de K.O.V. voor een bezoek aan het Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, een oud en nieuw treffen 2015 -2016 voor de jeugd, en een bijdrage aan het monument voor de pelgrimsroute Jozef - Maria.

De actie “Houd de Holthesedijk Open” heeft tot een forse greep in onze kas geleid. We hopen hiervoor nog een vergoeding te ontvangen van de gemeente Boxmeer.

Openbare ruimte en groen Holthees en Smakt
Beide gemeentes betalen verenigingen voor het deels verzorgen van het groenonderhoud. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding.

In Holthees zorgt de KOV voor dit onderhoud uitgezonderd het snoeien van bomen en het maaien van gras. Er zijn nieuwe materialen aangeschaft uit een eenmalig toegekend budget van de gemeente.
Materalen zijn eigendom van de DR. De KOV beheert ze zo lang zij het onderhoud verricht.

In Smakt zorgt de Muziekvereniging voor dit onderhoud. Zij gaat nu ook het zwerfvuil opruimen. Ook de verkeersveiligheid heeft onze aandacht: de spoorwegovergang bij de kapel in Smakt kan tot onveilige situaties leiden. Helaas zijn we er in overleg met de gemeente en ProRail nog niet in geslaagd een goede oplossing te vinden.
Ondanks het afschaffen van zoutbakken door de gemeente Boxmeer kunnen we op twee locaties de zoutbakken behouden.
We hebben de gemeente gevraagd bij Makken straatverlichting te plaatsen.

Het Waterschap heeft de Loobeek/het Afleidingskanaal zodanig gereconstrueerd (gemeanderd) dat het weer een natuurlijke loop heeft.

Op verzoek van het Oranje Comité is het plan zo aangepast dat er bij vorst een schaatsbaan mogelijk is. We willen nu nog bij de school een bruggetje realiseren, zodat het gebied vanuit Holthees rechtstreeks bereikbaar is.

In overleg met de provincie Limburg en beide gemeenten proberen in Smakt langs de Loobeek/het Afleidingskanaal een onderdoorgang onder de A73 voor fietsers en wandelaars te realiseren.

Langs het spoor is er de nieuwe fiets/loopbrug over de Loobeek/het Afleidingskanaal. We proberen te voorkomen dat deze door crossers wordt gebruikt.

Voor speelfaciliteiten bij het "Ommetje" is bij de gemeente Boxmeer een subsidieaanvraag ingediend.

Gebruik BGA-gebouw
Blijkbaar worstelt de gemeenschap met het gebruik van het BGA-gebouw. Voor de Jeugd en voor de Voetbalvereniging heeft het een belangrijke functie hebben. Ook andere verenigingen zijn welkom.
Vaak zijn zij niet of met moeite bereid de kosten voor het gebruik te betalen.

Aanschaf podium en apparatuur voor licht en geluid
Op verzoek van een aantal verenigingen wordt er een mobiel podium aangeschaft. Het is geschikt voor een groot aantal evenementen Mobiel wil zeggen dat het gemakkelijk opgebouwd en afgebroken kan worden. Voor dit podium wordt ook een speciale aanhanger gekocht.
Voor de kosten hebben we van diverse kanten subsidie (Rabobank Horst Venray, Provincie Limburg en Wonen Vierlingsbeek) ontvangen. Voor gebruik betalen verenigingen een klein bedrag. Hiermee wordt het onderhoud gefinancierd.

Ook gaan we apparatuur voor licht en geluid aanschaffen.


Wat komt er weer op ons af
We kunnen niet in een glazen bol kijken. Toch weten we wel iets van wat op ons afkomt.
Ten gevolge van de beroering in de wereld, vooral door oorlog in gebieden ten zuiden en oosten van de Middellandse Zee zijn er veel mensen op drift. Dit komen ook naar ons toe. Nederland, dus ook wij, zullen een rol hebben wij de opvang hiervan.
In het Dorpsradenoverleg van Venray is gevraagd om hulp van inwoners bij de integratie van asielzoekers. Deze bereidheid er.
Ook is de vraag of dorpen woningen hebben. Er is ons verzocht om te bezien of er in Smakt woningen te koop of te huur zijn die geschikt (te maken) zijn voor een asielzoekersgezin. Natuurlijk willen we gezinnen opnemen.

Als een gemeente (Venray of Boxmeer) wil overgaan tot in het leven roepen van een asielzoekerscentrum is tijdig goede communicatie en overleg nodig. Dan kunnen interne problemen binnen de gemeenschap worden voorkomen.
Zorgvuldig en goed overleg kan bij een eventuele komst van asielzoekers ook problemen voor DR.- leden voorkomen.

Bij uitbreidingsplannen van grootschalige landbouw zal de dorpsraad zich richten op het algemeen belang van onze gemeenschap. Hierbij heeft zij drie aandachtpunten: de eventuele gezondheidsbedreiging vanwege uitstoot, het verkeer/transport en het handhaven.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found