DOP - Hoofdstuk 4

Uitvoeringsprogramma


4.1 Inleiding

In het uitvoeringsprogramma worden projecten beschreven die uiteindelijk moeten leiden tot de realisatie van de visie. Het gebiedspanel Smakt/Holthees prioriteert de projecten in het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma vormt de input voor de op te stellen voorjaarsnota (in te dienen MUIP-wensen).
Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks bijgesteld en vormt de basis voor het opstellen van beheersmaatregelen, jaarlijkse werkprogramma’s en een optimale bundeling van geldstromen.
De projecten in het uitvoeringsprogramma zijn voorzien van onder andere een tijdsplanning en een financiële paragraaf. Ook de verantwoordelijke trekker van het project en de overige betrokken partijen bij het project zijn steeds benoemd.

Voor Smakt zijn P.M. projecten opgenomen. Deze projecten zijn onder te verdelen in projecten op het gebied van:

   -  sociaal maatschappelijke aard
   -  woningbouw
   -  openbare ruimte
   -  milieu
   -  verkeer
   -  toerisme

De prioritering zoals die door dorpsbewoners op 11 april 2012 is aangegeven is als volgt:

1. Ruimtelijke ontwikkeling Wonen
2. Gemeenschapsvoorzieningen
3. Gemeenschapsversterkende maatregelen
4. Onderwijs i.c.m. voor-en naschoolse opvang
5. Fiets-/loopbrug over A73 / Fietspad Rosmolen
6. Public relations / Verkeersveiligheid
7. Wandelroute / Spoorlijn openbare ruimte
8. Behoud/verbreding vervoer


4.2 Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Smakt-Holthees

A. Ruimtelijke ontwikkeling 
   
Wonen Activiteiten:
Ontwikkeling BP Smakt

BP Holthees > woningbouwprogramma:
gedifferentieerd programma
verbouwen van lang- gevelboerderijen tot woonvoorzieningen
woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen

Verantwoordelijk voor uitvoering:
Gemeente Venray
Gemeente Boxmeer
Dorpsraad / Dorpsgemeenschap
Woningcorporatie
Zorghotel

Opmerkingen:
Op basis van woningbehoefte
Kansen voor jongeren
Mogelijkheden ouderen en gehandicapten om langer in het dorp te kunnen blijven wonen
Aansluiten bij ontwikkelingen WMO
Hangt samen met mogelijke bedrijfsverplaatsing /beëindiging, dan wel van maatregelen ter verkleining van de geurcirkels
Aansluiting zoeken bij het zorghotel

Dorpsprioriteit: 1

Openbare ruimte Activiteiten:
Herinrichting plein voor de kerk

Groene entree dorpen en herinrichting groenstrook tussen de bruggen

Verantwoordelijk voor uitvoering:
Dorpsraad i.o.m. Kerkbestuur, Zorghotel
Gemeente Venray i.v.m. aansluiting op de openbare weg
(werkgroep) onder regie van de dorpsraad

Opmerkingen:
Is particulier terrein, gemeente is in eerste aanleg geen partij
Initiatiefnemers werken plan uit
Leefbaarheidsbudget
Fondsenwerving
Evt. aanvullend budget van gemeenten

Dorpsprioriteit: 7

   
B. Sociaal maatschappelijke ontwikkeling
   
Onderwijs i.c.m voor- en naschoolse opvang

Activiteiten:
Zorg voor behoud school

Verantwoordelijk voor uitvoering:
Dorpsraad
Schoolbestuur
GemeentenBestuur PSZ

Opmerkingen:
Monitoren leerlingenaantal
Aantrekkelijk onderwijsconcept

Dorpsprioriteit: 4

Gemeenschapsvoorziening

Activiteiten:
Vaststellen noodzakelijke basisvoorzieningen
Ontwikkeling van beleid voor realisatie en instandhouding

Verantwoordelijk voor uitvoering:
Dorpsraad, bewoners en verenigingen
Werkgroep onder regie van de dorpsraad en i.s.m. de beide gemeenten

Dorpsprioriteit: 2

Gemeenschapsversterkende maatregelen

Activiteiten:
Ontwikkelen sociale cohesie
Activiteiten voor de jeugd
Opleiden en begeleiden van vrijwilligers
Samenwerking met besturen van gelijke verenigingen in omliggende dorpen

Verantwoordelijk voor uitvoering:
Dorpsraad i.s.m. de jeugd, dorpsgemeenschap en verenigingen
Dorpsraad i.s.m. verenigingen Match, Synthese en Radius

Opmerkingen:
Alle inwoners actief hierbij betrekken

Dorpsprioriteit: 3

   
C. Verkeer en vervoer
   
Verkeersveiligheid

Activiteiten:
Aanbrengen verkeersremmende maatregelen
Aanleggen van fietspaden en fietssuggestiestroken langs toegangswegen

Verantwoordelijk voor uitvoering:
Gemeente Boxmeer i.o.m. dorpsraad en gemeenschap
Gemeente Venray i.o.m. dorpsraad en gemeenschap

Opmerkingen:
Aantonen noodzaak m.b.t. verkeersveiligheid
Fysieke maatregelen

Dorpsprioriteit: 6

Behoud / verbreding vervoer

Activiteiten:
Naast bestaande busdienst vervoersmogelijkheden voor avonden en weekenden

Verantwoordelijk voor uitvoering:
Dorpsraad

Dorpsprioriteit: 8

Spoorlijn

Activiteiten:
Beperken geluidsoverlast
Gevolgen goederenvervoer (bijv. gevaarlijke stoffen)

Verantwoordelijk voor uitvoering:
Dorpsraad i.o.m. Veolia en Prorail
Vervoerders en gemeenten

Dorpsprioriteit: 7

   
D. Toerisme en recreatie
   
Fiets- / loopbrug over A73

Activiteiten:
Mogelijkheden onderzoeken op haalbaarheid bouw loop- en fietsbrug over A73

Verantwoordelijk voor uitvoering:
Dorpsraad
Rijkswaterstaat
Gemeenten

Opmerkingen:
Onderzoeken of financiering mogelijk is via reconstructie

Dorpsprioriteit: 5

Wandelroute

Activiteiten:
Koppelen wandelroutes en ontwikkelen van nieuwe routes

Verantwoordelijk voor uitvoering:
Dorpsraad
Waterschap Aa en Maas
Beide gemeenten

Opmerkingen:
Onderzoeken of financiering mogelijk is via reconstructie

Dorpsprioriteit: 7

Fietspad Rosmolenweg

Activiteiten:
Mogelijkheden onderzoeken

Verantwoordelijk voor uitvoering:
Dorpsraad i.o.m. Gemeente
St. Limburgs Landschap

Opmerkingen:
Onderzoeken of financiering mogelijk is via reconstructie

Dorpsprioriteit: 5

   
E. Public relations
   
Profilering Smakt-Holthees

Activiteiten:
Doorlopend aandacht schenken aan bijzondere activiteiten via pers en internet

Verantwoordelijk voor uitvoering:
Dorpsraad, dorpsgemeenschap en verenigingen

Opmerkingen:
Zonodig werkgroep PR formeren

Dorpsprioriteit: 6

Leave your comments

Post comment as a guest

0