DOP - Hoofdstuk 1

Gebiedsspecifieke inbreng partners


1.1 Dorpsraad Smakt-Holthees

In de dorpsgemeenschap Smakt-Holthees is sprake van een bijzondere situatie. Eén gemeenschap, bestuurd door twee gemeenten (Venray en Boxmeer) en twee provincies (Limburg en Noord-Brabant). In de dagelijkse praktijk is dit binnen de dorpsgemeenschap niet of nauwelijks merkbaar. Daar waar de gemeenten mee gemoeid zijn wordt het allemaal wat gecompliceerder. De unieke situatie van deze dorpsgemeenschap is door beide gemeenten vaak onderbelicht gebleven. Het Venrays en Boxmeers beleid zijn wat Smakt-Holthees betreft niet op elkaar afgestemd en dat levert soms lastige situaties op. Inmiddels zijn door aandringen van de dorpsraad bestuurlijke contacten gelegd en de opening gemaakt dat beide gemeenten in het kader van de Structuurvisie DOP Smakt-Holthees samenwerken. De insteek van de dorpsraad voor deze structuurvisie is dat het een visie wordt voor de gemeenschap Smakt-Holthees. De dorpsraad realiseert zich dat hiervoor afstemming noodzakelijk is bij beide gemeenten met het uiteindelijke doel dat beide gemeentebesturen instemmen met de Structuurvisie Dorpsontwikkelingplan Smakt-Holthees.

De dorpsraad wordt bemand door zowel inwoners uit Smakt als uit Holthees. Daarbij is niet gekeken naar de verhouding van het aantal leden dat uit Smakt of Holthees zitting heeft in de dorpsraad. De dorpsraad zet zich in voor de hele dorpsgemeenschap Smakt-Holthees en tussen beide dorpen is geen sprake van enig onderscheid.

De Dorpsraad Smakt-Holthees heeft in 2006 het DorpsOmgevingsProgramma Smakt opgesteld. In dit document geeft de dorpsraad aan wat de toekomstvisie op het dorp Smakt is. Het compacte rapport bestaat uit een beschrijving van de situatie in 2006 en uit een overzicht van knelpunten en te ontwikkelen trajecten. Voor de inhoud van het DorpsOmgevingsProgramma Smakt wordt verwezen naar bijlage 2.


1.2 Wonen Limburg

Voor Wonen Limburg is het Strategisch beleidsplan 2008-2013 ‘Samen bouwen aan een leefbare maatschappij’ van toepassing voor Smakt. Ten aanzien van de dorpen ziet Wonen Limburg het als haar taak om de komende jaren een proactieve rol te spelen en een bijdrage te leveren aan gedifferentieerde dorpen. De komende tien jaren zal Wonen Limburg de samenstelling van haar woningbezit wijzigen en afstemmen op de maatschappelijke opgave, de vraag naar verkoop en nieuwbouw. Daarnaast investeert Wonen Limburg in een hechtere band en meer contactmogelijkheden tussen bewoners en (zorg- en welzijns-) instellingen. Wonen Limburg wil in de dorpen actief deelnemen aan de bevordering van de leefbaarheid.

In Smakt is verder het algemeen beleid van toepassing.


1.3 Wonen Vierlingsbeek

Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie die werkzaam is in het gebied tussen de rivier de Maas - met de maasheggen in de uiterwaarden - in het oosten en het natuurgebied van De Peel in het westen. Zij biedt hier in de zes kerkdorpen van de voormalige Gemeente Vierlingsbeek ongeveer 500 woningen aan in de sociale huursector:
In Holthees (ca 500 inwoners) - dat samen met het Limburgse Smakt (ca 220 inwoners) een tweelingdorp is - worden tien woningen verhuurd.

Omdat volkshuisvesting tegenwoordig meer omvat dan alleen het aanbieden van huurwoningen in de sociale sector, is het takenpakket van Wonen Vierlingsbeek in de loop der jaren steeds breder geworden. Zo biedt de woningcorporatie ook met enige regelmaat koopwoningen aan in de sociale sfeer, waardoor het voor bijvoorbeeld starters mogelijk wordt gemaakt een eigen woning te betrekken. Daarnaast is voor iedere verhuurder de leefbaarheid in de woonkernen een belangrijk aandachtspunt. Wonen Vierlingsbeek zet zich als woningcorporatie uiteraard in om deze leefbaarheid te waarborgen.


1.4 Synthese

Voor gebiedsspecifiek beleid sluit Stichting Synthese Venray aan bij de keuzes die vanuit Gebiedsgericht Werken worden gemaakt. Daarnaast is het algemeen beleid van toepassing op Smakt. Synthese is vooral actief op het gebied van ouderenadvisering en –ondersteuning, opbouwwerk en zorg (en signalering) voor bijzondere doelgroepen.

Ouderenadvisering-en ondersteuning:
In kleine kernen zijn ouderen nauw verbonden met hun sociale omgeving en beschikken daardoor mogelijk ook over meer mogelijkheden voor verkrijgen van mantelzorg, waardoor ze langer in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Voor veel ouderen is de KBO een belangrijke organisatie.
De gemeente stuurt regelmatig aan alle 65-plussers een mailing; een benadering die respons oplevert vaak in de vorm van hulpvragen over wonen, welzijn, zorg en financiële regelingen. Voor deze hulpvragen zet Synthese haar vrijwillige ouderenconsulenten in.

Opbouwwerk:
De kleine kernen kennen in het algemeen een teruglopend voorzieningenniveau. Inwoners in kleine kernen onderkennen en accepteren dat wonen in een kleine kern of in landelijk gebied bepaalde consequenties met zich meebrengt. Vaak zoeken ze zelf naar oplossingen: mantelzorg, vervoer, klussendienst.
In gesprekken geven veel jongeren aan graag in het eigen dorp te willen blijven wonen; in hun feitelijk gedrag blijkt dat minder voor te komen dan vooraf wordt aangegeven. Veel jongeren vertrekken uiteindelijk toch naar elders in verband met studie of werk. En vooral omdat er geen passend aanbod is van woningen in het dorp.
Vrijwilligersinzet lijkt af te nemen, maar eerder is er sprake van een verandering qua inzet. Structurele, langdurige inzet wordt minder vaak geleverd, maar mensen willen zich zeker voor korte tijd aan een (afgebakend) project of activiteit verbinden.

Veranderingsprocessen in Smakt:
Dorpen kennen vaak een “dubbele” vergrijzing. Ouderen stoppen met werken en blijven in het dorp wonen, jongeren trekken –zoals gezegd- van dorp of platteland naar elders voor werk of studie. Jonge agrariërs en jongeren uit beroepsgroepen die aan de agrarische sector zijn gelieerd blijven in het dorp of in het buitengebied daarvan wonen.
Binnen de agrarische beroepsgroep zijn belangrijke veranderingen aan de orde. Boeren stoppen met hun bedrijf door het ontbreken van een bedrijfsopvolger. Schaalvergroting treedt op en afname van het aantal en het aandeel van agrarische gezinsbedrijven en daaraan verwante bedrijfstakken/activiteiten.


1.5 Politie Limburg Noord

Wat de politie betreft is voor Smakt het algemeen beleid van toepassing, waarnaar hier wordt verwezen.

Als aandachtspunten tot en met 2020 ziet de politie:

   -  verbindingen en vertrouwen opbouwen met de dorpsraad en de bevolking van Smakt
   -  integraal wijk(dorps-)gericht gaan werken
   -  betere bereikbaarheid van de politie (wijkagent!)

dop smakt

Afbeelding luchtfoto Smakt

dop holthees

Afbeelding luchtfoto Holthees

Leave your comments

Post comment as a guest

0